14
personer var tilstede under årsmøtet. 12 av disse var medlemmer.

·
Valg av ordstyrer og
referent
: lambis

·
Styrets beretning
2012
: 2 hytteturer, 2
danmarksturer, sommerfest,
5 kafetreff, 1 styremøte, 28 medlemmer i 2012

·
Fremdrift SM-Sør i
2013
:
Ønske om felles tur il København
Ønske om felles tur til Cat People i Oslo
Kafetreff: styret og delegerte personer kan være ansvarlig for treffene
Introtreff: åpen uten fadder-treff, ønske om hver tredje uke, Klaus og Kaptola
kan være ansvarlig for møtene
Leie festningen, rubber70 har egen PR rigg og kan stå for lyd og musikk, det
bør settes ned en gruppe for å jobbe med et slikt arrangement blant medlemmene
i gruppa på facebook

·
Økonomi. Ca 30.000 på konto

·
Valg av styre; Tristan, Lærke og
Tausa går ut av styret og årsmøtet takker for den jobben som er lagt ned. Jefe-ingeniero
ble valgt på årsmøtet i 2012 for to år og står ikke på valg. Myla og lambis
stod på gjenvalg. A i Aapar og Klaus stilte som nye kandidater til styret.
A i Aapar, Klaus, Myla og lambis valgt inn i styret på akklamasjon.

Nytt styre 2013
:
Myla
Jefe-ingeniero
lambis
A i Aapar
Klaus

Det nye styret vil konstituere seg selv på første styremøte.

·
Regler i foreningen: Reglene godkjennes
med disse endringene: Det er ønskelig med 2 muligheter for å bli med i
foreningen: ved fadder-treff og ved intro-kafetreff. Det må også inn i reglene
at medlemmer av Rogaland BDSM klubb kan delta uten faddertreff eller introtreff
på våre arrangementer i henhold til avtalen.
Reglene kan ikke endres utenom årsmøte, men spesifisering kan gjøres ved diskusjon
i medlemsgruppa på facebook. Dersom det er behov for regelendring må det
innkalles til ekstraordinært årsmøte.

·
Sommerfest 2013. Medlemmer i SM-Sør
og Rogaland BDSM klubb har førsterett til å melde seg på, og vil få en frist på
2 uker før andre utenom. Etter fristen stiller disse på lik linje som andre
utenom.
Sommerfesten var tidligere en åpen fest, men årsmøte bestemte at påmeldte må nå
ha en tilknytning til et miljø.

·
Eventuelt

o Samarbeidsavtaler.
SM-Sør har samarbeidsavtale med Rogaland BDSM klubb. Foreløpig åpnes det ikke
for nye samarbeidsavtaler da vi ønsker å prøve ut den vi har.

o Hva skal til for å
lage samarbeidsavtaler med en klubb? Telemark, val Eya, Chains var nevnt som mulige samarbeidsforeninger i
fremtiden

o Luksushytte. Det er
ønskelig med en hyttetur på ei luksushytte med basseng til høsten. Det vil bli
subsidiering av medlemmer, mens andre vil måtte betale full pris.